วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ฝึกทำแบบทดสอบวิชาดนตรี

ฝึกทำแบบทดสอบ


คลิก แบบทดสอบที่ 1

คลิก แบบทดสอบที่ 2 (ดนตรีไทย)

คลิก แบบทดสอบที่ 3


ให้นักเรียนฝึกทำบ่อยๆ เตรียมสอบ O-Net  นะจ๊ะ

สรุปผลการเรียน วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

คลิก เพื่อโหลดข้อมูลผลการเรียน ม.3/1-10

สอบถามหรือขอปรับปรุงคะแนนติตต่อ ครูอภิชิต กลีบม่วง  ที่ห้องดนตรี โรงเรียนกรสังพิทยาคม...ด่วน

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เว็บครูอภิชิต กลีบม่วง

แวะมาชมเว็บครูอภิชิตได้ที่  http://brayell.blogspot.com/  เทคโนโลยีและดนตรี

LOAD ข้อมูล

คลิกเพื่อโหลดแบบทดสอบ

สงข้อมูลช้า ขออภัยนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ

สงข้อมูลช้า  ขออภัยนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ

แบบทดสอบ ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

1.              เทพองค์ใดมีประคำหัวกะโหลกคนคล้องพระศอ มีสีงวาลเป็นงู พระศอสีนิล นุ่งหนังเสือ หนังช้าง หรือหนังกวาง
2.              ตะโพน เป็นชื่อเครื่องดนตรีปรากฏอยู่ในไตรภูมิพระร่วงว่าอย่างไร
3.              ในสมัยอยุธยาวงมโหรีใช้บรรเลงในโอกาสใด
4.              ในทางดนตรีจะบูชาเทพองค์ใดในฐานะเป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์เครื่องดนตรี
5.              ในการอัญเชิญพระปัญจสีขร ใช้เพลงหน้าพาทย์เพลง ใด
6.              ในการอัญเชิญพระพิราพ ใช้เพลงหน้าพาทย์เพลงใด
7.              วงดนตรีไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือวงใด
8.              วงปัญจดุริยางค์ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีบรรเลงกี่ชนิด
9.              เครื่องดนตรีไทยในข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓
10.       ถ้านักเรียนเป็นนักดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ วงดนตรีที่นักเรียนจะได้ร่วมบรรเลงซึ่งเป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นใหม่มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
11.       วงปี่พาทย์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงสมัยรัชกาลใด
12.       ถ้านักเรียนเป็นนักดนตรีที่บรรเลงกับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ งานหลักของนักเรียนที่จะต้องทำการบรรเลงคืองานลักษณะแบบใด
13.       การแสดงโขน  หมายถึง
14.       การแสดงละคร  หมายถึง
15.       การรำ  หมายถึง
16.       วิชานาฏศิลป์สามารถนำมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องใด
         17.    ผู้ที่จะสามารถต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์ได้จะต้องผ่านพิธีใด

แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทักษะดนตรี

1.              วิธีการทำให้เสียงสั่นสะเทือนภายในลำคอเรียกว่าวิธีการอะไร
2.              ถ้านักเรียนเปล่งเสียงกลางในการร้องเพลงส่วนใดของร่างกายที่เป็นจุดสะท้อนเสียง
3.              การขายหรือแจกตั๋วเข้าชมการแสดงนักเรียนคิดว่าน่าจะมาจากเหตุผลในข้อใด
4.              ใครมีหน้าที่รับผิดชอบกับการแสดงของนักแสดงที่ออกมาทั้งหมด
5.              เพลงพระราชนิพรธ์ยามเย็น เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลใด
6.              เพลงที่มีทำนอง จังหวะ และเนื้อร้องที่ทำให้เกิดอารมณ์คึกคัก โน้มน้าวจิตใจคนให้เกิดพลังความรักและสามัคคี คือเพลงประเภทใด
7.              ในเนื้อเพลงลาวดวงเดือน มีการกล่าวถึงสัตว์หนึ่งชนิดคือข้อใด

อ่านหนังสือประกอบด้วยแล้วจะทำแบบทดสอบได้