วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

1.              เทพองค์ใดมีประคำหัวกะโหลกคนคล้องพระศอ มีสีงวาลเป็นงู พระศอสีนิล นุ่งหนังเสือ หนังช้าง หรือหนังกวาง
2.              ตะโพน เป็นชื่อเครื่องดนตรีปรากฏอยู่ในไตรภูมิพระร่วงว่าอย่างไร
3.              ในสมัยอยุธยาวงมโหรีใช้บรรเลงในโอกาสใด
4.              ในทางดนตรีจะบูชาเทพองค์ใดในฐานะเป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์เครื่องดนตรี
5.              ในการอัญเชิญพระปัญจสีขร ใช้เพลงหน้าพาทย์เพลง ใด
6.              ในการอัญเชิญพระพิราพ ใช้เพลงหน้าพาทย์เพลงใด
7.              วงดนตรีไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือวงใด
8.              วงปัญจดุริยางค์ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีบรรเลงกี่ชนิด
9.              เครื่องดนตรีไทยในข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓
10.       ถ้านักเรียนเป็นนักดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ วงดนตรีที่นักเรียนจะได้ร่วมบรรเลงซึ่งเป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นใหม่มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
11.       วงปี่พาทย์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงสมัยรัชกาลใด
12.       ถ้านักเรียนเป็นนักดนตรีที่บรรเลงกับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ งานหลักของนักเรียนที่จะต้องทำการบรรเลงคืองานลักษณะแบบใด
13.       การแสดงโขน  หมายถึง
14.       การแสดงละคร  หมายถึง
15.       การรำ  หมายถึง
16.       วิชานาฏศิลป์สามารถนำมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องใด
         17.    ผู้ที่จะสามารถต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์ได้จะต้องผ่านพิธีใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น